Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Opakovací okruhy  k závěrečným zkouškám
 
oboru   ELEKTRIKÁŘ   2018 / 19
 

 

 1. Rezistory
   a/ druhy, provedení, značky, barevné a číselné značení
   b/ spojování rezistorů, výpočty
   c/ využití rezistorů
 
2. Frekvenčně závislé součástky
   a/ Kondenzátory - parametry, druhy, provedení, značení, využití
   b/ Cívky - parametry, druhy, provedení, značení, využití
 
3. Základní zákony elektrotechniky
   a/ Ohmův zákon
   b/ Kirchhoffovy zákony
   c/ Aplikace - řazení elektrických prvků a děliče napětí 
 
4. Měření napětí, proudu a odporu
   a/ Vysvětlete a schematicky znázorněte měření  el. proudu
   b/  Vysvětlete a schematicky znázorněte měření  el. napětí
   b/  Popište způsoby měření odporu
 
5. Pojistky

a./ Vysvětlete princip působení pojistky a konstrukční provedení

b./ Vyjmenujte druhy a značení pojistek

c./  Popište zásady jištění a vypínací charakteristiky

                                                                     

6. Chrániče

a./  Vysvětlete princip a konstrukci proudového chrániče

b./  Popište využití a montáž chrániče

c./  Vyjmenujte podmínky pro správnou činnost ochrany před úrazem el. proudem

 

7. Ochranná opatření zařízení a rozvodů do AC 1000V a DC 1500V

a./  Uveďte druhy ochranných opatření

b./  Popište a vysvětlete jejich princip

 

8. Ochranná opatření a automatické odpojení od zdroje v síti TN

a./  Impedance vypínací smyčky

b./  Rozdělení sítí

c./   Podmínky uzemnění v síti  TN

 

9. Metody měření výkonu a neelektrických veličin
    a./ Vysvětlete metody měření el. výkonu
    b./ Popište způsoby měření el. energie
    c./ Popište metody měření neel. veličin
 
10. Diody
    a./ Popište princip polovodičového přechodu a jeho vlastnosti
    b./ Druhy diod, jejich VACH a vlastnosti
    c./ Využití diod
 
11. Polovodičové spínací prvky
    a./ Diak, tyristor a triak - sch. značky, princip činnosti, VACH
    b./ komutace a komutační obvody
    c./ Použití součástek v obvodech
 
12.  Bipolární tranzistory
    a./ Značky, princip činnosti, VACH
    b./ Zapojení SE, SB, SC a jejich vlastnosti
    c./ Volba pracovního bodu a stabilizace                
 
                                 Zpracovat do  9.1. 2019
 
13. Usměrňovače řízené a neřízené
 a./ Vyjmenujte druhy usměrňovačů a popište rozdíly
 b./ Nakreslete schémata zapojení a průběhy napětí v jednotlivých typech
 c./ Vysvětlete jejich použití v praxi
 
14. Tranzistorové zesilovače
a./ Popište pracovní třídy zesilovačů
b./ Jednostupňové a dvojstupňové zesilovače a vazby mezi stupni
c./  Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční zesilovač
 
15. Operační zesilovače
a./ Popište vlastnosti OZ
b./ Vysvětlete základní zapojení OZ
c./ Popište praktické použití OZ
 
 
16. Spínací přístroje
a./Vyjmenujte druhy spínačů
b./Nakreslete schématické značky instalačních spínačů
c./vysvětlete konstrukci a využití spínačů
 
17. Relé a stykače
a./Popište princip stykače a relé
b./Vysvětlete konstrukci a využití stykače a relé
 
18. Jističe
a./Vysvětlete princip působení a konstrukční provedení jističe
b./Vyjmenujte druhy a značení  jističů
c./Popište zásady jištění a vypínací charakteristiky
 
                                 Zpracovat do  5.3. 2019
 
19. Transformátory
a./Popište konstrukci a princip transformátorů
b./Vyjmenujte druhy transformátorů a nakreslete schéma zapojení
c./Vysvětlete pojmy: převod transformátoru, hodinový úhel
d./Popište jejich využití v praxi
e./Popište speciální transformátory: svařovací, autotransformátory, měřící
 
 
20.Asynchronní stroje
a./Popište konstrukci a princip asynchronních strojů: rozdělení, momentové a proudové charakteristiky, vytvoření  točivého magnetického pole
b./Vysvětlete štítkové údajea vlastnosti strojů: výkon, otáčky, účinnost
c./Popište pracovní režim asynchronních strojů: směr otáčení, brzdění, skluz
 
 
21. Přípojky nízkého napětí
a./Vyjmenujte rozdělení  přípojek
b./Popište jednotlivé části přípojek nn
c./Popište přípravu montáže
 
 
22. Elektroinstalace koupelny
a./Popište zóny s prostory s vanou nebo sprchou
b./Popište umývací prostor
c./Vyjmenujte a popište druhy ochranných opatření
d./Popište umístění jednotlivých spotřebičů v těchto prostorech
 
23. Rozhlas
a./  Popište rozhlasový přenosový řetězec
b./  Druhy a vlastnosti vysílačů
c./  druhy a vlastnosti přijímačů
 
24. Televize
a./ Princip přenosu
b./ Televizní přijímač
c./ Záznam obrazu
d./ Digitalizace
 
25. Snímače neelektrických veličin
a./ rozdělení, principy
b./ snímače polohy, úhlu natočení
c./ snímače tlaku, síly
d./ snímače teploty
 
 
                                 Zpracovat do 19.3. 2019