Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruhy otázek pro maturanty 4.M 2018-2019

 

 OKRUHY OTÁZEK  K MATURITĚ OBORU MIE PRO ŠKOLNÍ  ROK   2018 / 2019 

 Blok elektro 

1. Pasivní součástky pro elektrotechniku.

      Rezistory – druhy, značení, mezní parametry, řazení rezistorů

      Kondenzátory - druhy, značení, mezní parametry, řazení kondenzátorů

      Civky - druhy, značení, mezní parametry, řazení cívek

 

2. Základní elektrotechnické zákony.

 

Ohmův z., Kirchhoffovy z., Lenz-Jouleův z., Hopkinsonův z., el. výkon ve stejnosměrné a střídavé síti, el. práce, účinnost, výpočet odporu, kapacity, indukčnosti.

 3. Stykače a relé.

Popište princip stykače a relé (elektromagnetické, impulsní, časové, nadproudové...).

Vysvětlete konstrukci a použití stykače a relé.

4. Aktivní spínací elektronické součástky.

Vlastní a nevlastní polovodiče typu P a N. Tyristory, triaky a diaky - schématické značky, vlastnosti, VACH – zapnutí a vypnutí a praktické použití.

5. Jistící přístroje.

Účel jistících přístrojů. Druhy jistících přístrojů. Pojistky – druhy, hlavní části, princip činnosti. Jističe – druhy, hlavní části, princip činnosti.

 6. Transformátory.

Hlavní části transformátoru, princip činnosti, převodová rovnice, transformační rovnice pro indukované napětí. Druhy transformátorů. Zapojení vinutí třífázového transformátoru. Paralelní chod transformátorů. Zvláštní transformátory ( autotransformátor, měřící transformátor napětí a proudu, svařovací tr. …).

7. Synchronní stroje.

Druhy synchronních strojů. Druhy alternátorů - hlavní části, princip činnosti alternátoru, výpočet synchronních otáček, paralelní chod alternátorů. Princip činnosti motoru, vlastnosti. Synchronní kompenzátor, kompenzace účiníku.

8. Asynchronní motory.

Druhy, hlavní části, princip činnosti, vztah pro jmenovité otáčky, spouštění motorů, řízení otáček a reverzace otáček, brzdění asm., zapojení 3-f motoru na 1-f síť. 1-f asynchronní motor – schéma, popis konstrukce.

9. Aktivní elektronické součástky.

Přechod PN bez napětí a při připojení stejnosměrného napětí. Diody,  tranzistory - schématické značky, vlastnosti, VACH – zapnutí a vypnutí a praktické použití.

10. Zdroje.

Složení a blokové schéma síťového zdroje. Druhy usměrňovačů – jednocestné a dvoucestné, schéma a princip činnosti. Princip filtrace a stabilizace výstupního napětí – druhy filtrů a stabilizátorů. Princip spínaného zdroje.

Zpracovat do 24.1. 2019

11. Zesilovače.

Třídy zesilovačů a jejich vlastnosti. Druhy zesilovačů (NFZ, výkonový, vysokofrekvenční),  jejich zapojení a vlastnosti. Vlastnosti operačního zesilovače. Princip komparátoru.

12. Domovní instalace.

Pojem el. přípojka. Druhy elektrických přípojek. Hlavní domovní skříň (HDS) a HDV.

Elektroměrový rozváděč a podružné rozvodnice a jejich osazení. Rozvody za bytovou rozvodnicí, druhy  el. obvodů, jejich jištění, průřezy vodičů. Základní zapojení vypínačů.

     13. Elektrická zařízení v koupelnách a umývacích prostorech a EIB.

Rozdělení prostorů v koupelnách na zóny. Elektrická vedení, spínací prvky a zařízení v nich povolená. Umývací prostor – rozměry, elektrická zařízení v něm a v jeho okolí povolená.

Inteligentní rozvody EIB.

14. Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí.

Ochrana malým napětím – obvody SELV a  PELV. Ochrana izolací a doplňkovou izolací. Ochrana kryty nebo přepážkami. Ochrana zábranou. Ochrana polohou. Doplňková ochrana proudovým chráničem. Ochrana elektrickým oddělením.

15. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje. v síti TT a TN-C- S.

Schéma sítě TT s různými spotřebiči ( 1.f a 3.f ) připojenými přes proudový chránič. Podmínky správné činnosti této sítě – impedance smyčky.

Schéma sítě TN-C-S s různými spotřebiči ( 1.f a 3.f) připojenými přes proudový chránič. Podmínky správné činnosti této sítě - impedance smyčky. Odpor uzemnění uzlu zdroje a přizemňování ochranného vodiče PEN.

 

16. Elektrické světlo, teplo, chlazení.

            Základní pojmy, zdroje el. světla, zdroje el. tepla, zdroje el. chlazení.

17. Automatické řízení.

Základní pojmy řízení - ovládání a regulace.Ruční a automatická regulace. Ruční a automatické řízení. Základní logické obvody.

18. Snímače pasivní.

Odporové snímače polohy, teploty, tlaku a světla.

Snímače indukčnostní a kapacitní.

Zpracovat do    5.3. 2019

 

19. Volně programovatelné automaty.

Uspořádání a princip PLC. Vnitřní a vnější provedení automatu. Programovací přístroje a úrovně programování.

20. Televizní přenosový řetězec.

Druhy modulace signálu. Televizní přenosový řetězec – blokové schéma BTV – princip superhetu. Princip satelitního příjmu a blokové schéma satelitního přijímače.

 

21. Snímače aktivní.

Princip a použití snímačů indukčních. Impulsní měření rychlosti. Termoelektrické snímače - princip měření teploty s kompenzací.  Fotoelektrické snímače.

22. Antény a rozhlasový přenosový řetězec.

Vznik elektromagnetického pole, šíření elmag. vln. Druhy antén pro rozhlas a televizi. Vlastnosti a druhy rozhlasových přijímačů. Princip stereopřijímače.

23. Oscilátory.

     Účel a princip oscilátorů. Oscilátory harmonické a neharmonické. Základní zapojení oscilátorů a jejich vlastnosti – LC, RC a krystalové. Klopné obvody.

24. Chrániče.

Účel chráničů. Druhy chráničů, hlavní části, princip činnosti. Schéma napěťového chrániče, jeho funkce. Schéma proudového chrániče v síti TN-S.

25. Zabezpečovací technika.  

Použití zabezpečovací techniky. Vyjmenujte stupně zabezpečení a druhy ochran. Základní složení zabezpečovacího systému. Vstupní a výstupní zařízení – druhy, principy a zásady rozmístění.

  Zpracovat do  19.3. 2019